Điều Khoản & Quy Định

Real Property

Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý chịu ràng buộc về mặt pháp lý theo các Điều Khoản & Quy Định tại site: realproperty.com.vn này.

1. Chấp nhận các Điều khoản

Điều Khoản & Quy Định tại Real Property được thực hiện thông qua tên miền “realproperty.com.vn” và Chính Sách Quyền Riêng Tư, có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm. Bằng cách tiếp tục sử dụng và truy cập vào Trang Web, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có năng lực pháp lý để chấp nhận các Điều Khoản Sử Dụng này và chịu ràng buộc theo các Điều Khoản Sử Dụng này và bạn đã đọc và đồng ý chịu ràng buộc theo các Điều Khoản Sử Dụng này.

Real Property  có quyền sửa đổi các Điều Khoản Sử Dụng này bất cứ lúc nào và cho bất kỳ mục đích nào mà không cần thông báo và bạn nên thường xuyên truy cập vào các Điều Khoản Sử Dụng trên Trang Web để biết các Điều Khoản Sử Dụng mới nhất, vì việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Trang Web sẽ được xem là bạn chấp nhận các Điều Khoản Sử Dụng mới nhất.

2. Đăng ký

Khi truy cập Trang Web này hoặc sử dụng một số dịch vụ được cung cấp thông qua website: realproperty.com.vn, bạn được yêu cầu phải cung cấp một số thông tin cá nhân để trở thành một thành viên hoặc sử dụng dịch vụ trên website. Điều kiện để bạn sử dụng Trang Web này là tất cả các thông tin và chi tiết mà bạn cung cấp phải đúng, đầy đủ, chính xác và hiện hành. Theo toàn quyền quyết định của Real Property, nếu Real Property tin rằng có bất kỳ thông tin hoặc chi tiết nào mà bạn cung cấp là không đúng, không đầy đủ, không chính xác hoặc không hiện hành thì Real Property có quyền từ chối không cho bạn truy cập vào Trang Web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp thông qua website.

3. Bản quyền và Nhãn hiệu hàng hóa

Trang Web này và mọi tài liệu có trong Trang Web này (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các văn bản, ảnh chụp, bản ghi hình, bản ghi âm, đồ họa) thuộc bản quyền của Real Property. Một số ký tự, biểu trưng (logo) hoặc hình ảnh cũng được bảo hộ bằng các nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại và/hoặc nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký hoặc chưa đăng ký thuộc sở hữu của Real Property hoặc được cấp li xăng cho Real Property. Việc bạn sử dụng Trang Web là tùy thuộc vào quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ của Real Property và không có quyền nào như vậy được chuyển giao hoặc xem như được chuyển giao cho bạn thông qua việc bạn sử dụng Trang Web này hay trở thành một Thành Viên.

Bạn không được sao chép, sử dụng hoặc phát tán bất kỳ thông tin nào có trên trang web này dẫn đến vi phạm quyền sở hữu của Real Property hoặc pháp luật Việt Nam hoặc các Điều Khoản Sử Dụng hoặc Quy Định.

4. Giới hạn Trách nhiệm

Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Trang Web này và dịch vụ trên trang. Trang Web này và mọi tài liệu, thông tin, nội dung và dịch vụ trên Trang Web này được cung cấp “theo hiện trạng” mà không có bất kỳ bảo đảm thuộc bất kỳ hình thức nào, dù thể hiện rõ ràng hoặc ngầm hiểu, bao gồm nhưng không giới hạn đến, các bảo đảm rằng Trang Web này sẽ luôn có sẵn, không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, cũng như không có khiếm khuyết hoặc không bị nhiễm virus. Tùy theo quy định của pháp luật, Real Property từ chối mọi bảo đảm thuộc bất kỳ hình thức nào, dù thể hiện rõ ràng hoặc ngầm hiểu.

Tùy theo quy định của pháp luật, Real Property không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với các tổn thất hoặc thiệt hại (dù trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, thực tế, dự phòng, mang tính hệ quả, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính răn đe hoặc cách khác) do việc sử dụng Trang Web, thông tin trên Trang Web, các dịch vụ được cung cấp thông qua Trang Web www.realproperty.com.vn

5. Bình luận

Các bình luận được thể hiện trong mục “bình luận” của website hoặc các diễn đàn khác trên Trang Web này không phải là bình luận của Real Property hoặc đối tác liên kết hoặc các đơn vị liên quan của Real Property. Real Property không chịu trách nhiệm đối với nội dung của bất kỳ bình luận nào mà trách nhiệm này thuộc về bên đăng bình luận đó. Trong khi Real Property không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bình luận nào được đăng bởi người dùng của Trang Web, Real Property vẫn có thể xóa hoặc sửa đổi bất kỳ bình luận nào vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo theo toàn quyết định của mình.

6. Sử dụng Nội dung của tin gửi đăng

Real Property sẽ xem bất kỳ nội dung nào mà bạn đăng lên Trang Web hoặc bạn cung cấp cho Real Property để đăng lên Trang Web (“Nội Dung”) là có sẵn để sử dụng mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn, và bằng việc đăng hoặc tải bất kỳ Nội Dung nào lên Trang Web hoặc cung cấp bất kỳ Nội Dung nào cho Real Property nhằm mục đích đó, bạn:

  • Bảo đảm rằng bạn là chủ sở hữu Nội Dung đó và có quyền đăng, tải hoặc cung cấp Nội Dung cho Real Property nhằm mục đích đó.
  • Cấp và chuyển nhượng cho Real Property bất kỳ và tất cả các quyền trong Nội Dung đó trên toàn thế giới, bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả bản quyền trong Nội Dung đó trong chừng mực có thể trong khoảng thời gian không giới hạn và từ bỏ mọi quyền nhân thân trong Nội Dung mà bạn có thể có tại bất kỳ khu vực nào trên thế giới và xác nhận rằng không có quyền nào như vậy đã được xác lập.

7. Lạm dụng Hệ thống

Bạn bị cấm sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc phương tiện nào để cản trở hệ thống của Trang Web hoặc để sửa đổi dữ liệu trên hệ thống của Trang Web. Việc phân phối, phát tán hoặc ủng hộ bất kỳ hoạt động nào để cản trở, phá hoại hoặc xâm nhập vào hệ thống của Trang Web đều bị nghiêm cấm. Các hành vi vi phạm sẽ được xử lý theo Quy Định và pháp luật.

8. Tuân thủ Pháp luật và Bồi thường

Bạn đồng ý sử dụng Trang Web tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bạn đồng ý bồi thường và không để cho Real Property, các đối tác liên kết và người thừa hành của Real Property bị thiệt hại đối với tất cả các tổn thất, chi phí, thiệt hại và phí tổn phát sinh từ việc bạn vi phạm pháp luật, Điều Khoản Sử Dụng này hoặc Quy Định.

9. Hiệu lực riêng lẻ

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng này là trái pháp luật hoặc vì lý do nào đó không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được xem như tách khỏi Điều Khoản Sử Dụng này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý hoặc khả năng thực thi của các điều khoản còn lại.